logo

Gällande avtal för tjänster hos NEONEX AB (Terms and Conditions)

 

Avgifter
Avgift för tjänst erläggs enligt gällande prislista för specificerad tjänst
vid beställningsdatumet. Avgiften erläggs alltid i förskott och betalas per
år. Betalning ska erläggas inom 15 dagar från fakturadatum. Om kunden inte
erlägger betalning för fakturerade avgifter senast 10 dagar efter särskild
uppmaning till kunden lämnas ärendet omgående till inkasso och abonnemanget
stängs. Sker prishöjning mitt i en abonnemangsperiod drabbar prisändringen
inte kunden förrän vid påbörjandet av ny period. Sker prisminskning mitt under en period återbetalas ingen
mellanskillnad på avgiften.

Avtalstid
Avtalet löper månadsvis och förlängs automatiskt med en månad
per gång vid utebliven uppsägning. Kunden kan sägas upp avtalet
när som helst. Om uppsägning görs efter ingången av ny kalendermånad
sker ingen återbetalning av grundavgiften för det innevarande
året. Uppsägning av avtalet måste göras skriftligen och kan ske
via kundportalen, brev eller epost till [email protected].

Ändring av villkor
Dessa villkor gäller tills vidare. Neonex AB har rätt att ändra
villkoren endast om avisering har skett minst en (1) månad i förväg. Om
ändring enligt ovan är till väsentlig nackdel för kunden, har kunden rätt
att under innevarande avtalsperiod skriftligen säga upp tjänsten med verkan
från ändringens ikraftträdande och återfår avgiften för kvarvarande månader.
Sådan uppsägning kan endast ske fram till den dag de nya villkoren träder
ikraft och skall vara skriftlig.

Överlåtelse av abonnemang
Avtalet får inte överlåtas utan skriftlig tillåtelse från Neonex AB. Neonex AB förbehåller sig rätten att överlåta
avtalet till annat företag.

Avstängning av abonnemang
Neonex AB har rätt att med omedelbar verkan säga upp ett avtal
utan återbetalningsskyldighet, om kunden utnyttjar tjänsten på ett
otillbörligt sätt. Otillbörligt är inkluderat men ej begränsat till
följande:

* Otillbörligt är spridande av copyrightskyddad, olaglig, oetisk, rasistisk och pornografisk
information via egna Web-sidor, ftp eller epost.
* Otillbörligt är också att använda tjänsten för olagliga handlingar på
Internet eller därmed sammankopplade nätverk.
* Otillbörligt är också att via tjänsten trakassera individer eller företag
och organisationer.
* Otillbörligt är också att använda serverprogramvara, t.ex. eggdrops och
egna servers.
* Otillbörligt är också att ha program aktiva på våra servers när kunden
själv inte är inloggad
* Otillbörligt är också på något som helst sätt försöka ladda ner/ändra
systemfiler på servern.
* Otillbörligt är också handlande som negativt påverkar Neonex AB
system eller övriga användare eller Internet i sig självt.

ALLA INTRÅNGSFÖRSÖK PÅ/FRÅN/GENOM NEONEX AB SERVRAR
POLISANMÄLS!

Neonex AB förbehåller sig rätten att avböja ansökan om tjänst.

Begränsning av Neonex AB ansvar
Vid tekniska fel eller brister hos Neonex AB reducerar Neonex AB priset i relation till de inskränkningar som förlegat.
Neonex AB förbehåller sig rätten att bestämma huruvida prisreduktion ska
göras och nivån på denna reduktion. Neonexs AB ansvar är
begränsat till prisreduktionen. Neonex AB ansvarar inte för skada
på grund av fel orsakade av tekniska fel eller brister hos annan än Neonex AB.
Neonex AB ansvarar inte för ekonomisk skada som
orsakas av tekniska fel eller inskränkningar. Prisreduktion tillämpas inte
vid avbrott som uppstår vid eventuella uppgraderingar av systemet som
förbättrar tjänsten för kunden.

Kundens ansvar

Kunden ansvarar för innehållet i kundens korrespondens, kundens inlägg i
nyhetsmöten, innehållet i kundens Webbsidor eller andra aktiviteter som
kunden utför på Internet eller i system kopplade på Internet.

Programvara
Neonex AB är inte ansvarig för eventuella brister och
begränsningar i mjukvara som vi tillhandahåller på vår hemsida. Neonex AB är inte ansvarig för eventuella fel som uppstår på kundens dator vid installation av distribuerad mjukvara. Det åligger kunden att registrera
eventuella shareware versioner av distribuerade program.